سنگ نما

سنگ
آذر, 1397 بدون نظر خدمات

سنگ

کاوشهای باستانی نشان دهنده استفاده گسترده بشر از سنگ در طی دوران تکامل خود است، سنگ همواره به عنوان ابزاری برای ادامه حیاط از تامین سر پناه تا یک اثر هنری مورد توجه بوده و بشر در طی دوران مختلف بسته به تغییر در نیازها از ان بهره برده ...
Read More